Aktualności - inne

Walne Zebranie Członków Victorii

We wtorek 28.06.2022 r. w restauracji Avocado odbyło się Walne Zgromadzenie członków Klubu Victoria Wrzesnia. Wszystkich zebranych powitał Prezes Eugeniusz Nowicki, który przedstyawił porządek obrad. Po przyjęciu porządku obrad, prowadzący zebranie oddał głos Prezesowi i Komisji Rewizyjnej. Prezes Eugeniusz Nowicki przedstawił zebranym sytuację finasową Klubu oraz omówił osiągnięcia sportowe poszczególnych drużyn. Podziękował wszystkim trenerom za wkład w rozwój sportowy klubu, pracownikom Klubu za pracę oraz wszytkim sponosrom za pomoc włożoną w funkcjonowanie Victorii. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Jacek Wieczorek, który szczegółowo omówił sytuację finasnową Victorii Wrzesnia. Przystąpiono do głosowania o udzielenie  absolutorium dla ustępującego Zarządu. Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium dla ustepujących władz Klubu. Kolejnym punktem zebrania było wybór nowego prezesa klubu. W głosowaniu tajnym nowym prezesem Klubu Walne Zgromadzenie wybrało pana Mateusza Kulińskiego. Po wyborze prezesa przystapiono do wyboru Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżęńskiego. Po tych wyborach dyskutowano na temat dalszego funkcjonowania Victorii Wrzesnia. Zebranie zakończył Przewodniczący, który życzył sukcesów w pracy nowo wybranym Wałdzom Klubu.